Gegevens Health-Switch Personal Training

Postadres (Let op! Geen bezoekersadres):
Health-Switch.nl
Het Mos 7
3994 LA, Houten
Kamer van Koophandel nummer: 60559896
Telefoonnummer: 06 1323 6156

contactpersoon voor privacy-zaken is: Michelle Thijse
E-mail adres: michelle@health-switch.nl

In deze Privacyverklaring duiden wij onszelf aan met ‘Health-Switch’, ‘ons’, ‘wij’, ‘we’ of ‘onze’. In deze Privacyverklaring wordt met ‘betrokkene’ bedoeld degene van wie wij persoonsgegevens verwerken.

Website

Als wij het hebben over de website dan wordt daarmee de bovengenoemde website bedoeld.

Cookies

De website van Health-Switch plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens het bezoek aan onze website permanent op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Wij maken gebruik van cookies op de website om:

I. De werking van de website te verbeteren.

II. De website te testen en te verbeteren door het monitoren van websitebezoek.

III. De effectiviteit van de online marketingcampagnes te meten.

Hierbij zijn er geen of geringe gevolgen voor de privacy van de websitebezoekers.

Wij verwerken hierbij geen volledige IP-adressen en er worden geen volledige IP-adressen of andere gegevens gedeeld. De cookies worden gedurende maximaal twee jaar bewaard. Je kunt cookies verwijderen via je internetbrowser. Je kunt ook via je internetbrowser instellen dat cookies standaard worden geweigerd.

Persoonsgegevens

a. Algemeen en doelen.

I. De verwerking van persoonsgegevens door ons gebeurt ten behoeve van een aantal doelen. Het eerste doel is de verwerking van persoonsgegevens van potentiële klanten of geïnteresseerden die hun (contact)gegevens achterlaten op onze website. Deze gegevens krijgt Health-Switch als iemand via deze website het contactformulier invult via de homepage, onderin bij het contactformulier of de pagina ‘contact’. We gebruiken deze persoonsgegevens alleen om contact op te nemen en contact te houden met de betreffende personen

II. Het tweede doel is het verwerken van persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, ter uitvoering van de overeenkomsten die wij met ze sluiten. Wij moeten immers contact onderhouden met onze klanten en leveranciers, een overeenkomst met ze sluiten en die uitvoeren

III. Het derde doel is het verzamelen van gezondheidsgegevens van onze klanten voor het optimaal uitvoeren van de overeenkomsten. Wij verwerken deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend wanneer de klant daar expliciet toestemming voor heeft gegeven

IV. Het vierde doel is dat we personen onze nieuwsbrief of andere informatie toesturen. We vragen hier toestemming voor. Personen kunnen zich voor deze berichten uitschrijven.

V.Het vijfde doel is het verbeteren van onze dienstverlening en het optimaal laten functioneren van onze website. Wij verstrekken daarom persoonsgegevens aan een derde die voor ons reviews verzamelt. Tevens maken wij op onze website gebruik van cookies (zie Cookies)

b. Welke persoonsgegevens? De persoonsgegevens die we verwerken zijn:

naam, adres, woonplaats

contactpersonen

telefoonnummer, e-mailadres

geboortedatum, leeftijd

geslacht

lichaamsgewicht, lengte

gezondheidsgegevens die van belang zijn voor verantwoord sporten

IBAN nummer

BTW nummer

KvK-nummer

IP-adres en surfgedrag.

c. Verstrekking aan derden.

Voor het verkrijgen van reviews van onze klanten, het verzenden van nieuwsbrieven en mailings verstrekken wij persoonsgegevens van onze klanten aan derden, die de werkzaamheden voor ons uitvoeren. Persoonsgegevens van onze klanten verstrekken wij alleen aan anderen dan de bij de overeenkomst betrokkenen, voor zover dat nodig is in het kader van onder a. genoemde doelen. Deze derden verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van Health-Switch. Voorts verstrekken wij persoonsgegevens aan derden wanneer wij hiertoe worden verplicht door bijvoorbeeld een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Health-Switch heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

d. Hosting, software & dienstverleners.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken wij gebruik van software die door één of meer derden ter beschikking wordt gesteld en waarvoor zij supportdiensten verlenen. Ook maken wij gebruik van ict-dienstverleners. Het kan voorkomen dat ook deze entiteiten (vaak voor beperkte duur) toegang hebben tot persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn opgeslagen in de cloud en in diverse softwareapplicaties in de cloud.

e. Termijnen

Persoonsgegevens die nodig of nuttig kunnen zijn voor onze rechtspositie bewaren we 6 jaar.

Gegevens die we ontvangen via de websitepagina “contact” worden verwijderd indien en zodra duidelijk is dat de hier uit voortvloeiende contacten niet tot een overeenkomst leiden.

Persoonsgegevens die we verwerken op grond van verkregen toestemming, bewaren we voor de duur van de toestemming.

Voor fiscale gegevens hanteren we de door de belastingdienst gehanteerde termijnen.

Onder het kopje ‘Cookies’ staat ook een bewaartermijn genoemd.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

f. Van wie krijgen wij persoonsgegevens.

Wij krijgen persoonsgegevens via onze website (via “contact ”) en via onze (potentiële) klanten en leveranciers.

Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden in een beveiligde omgeving verwerkt en binnen de Europese Unie opgeslagen. Wij hebben hiervoor op meerdere niveaus beveiligingsmaatregelen genomen. Wij evalueren periodiek de mate van beveiliging en stellen zo nodig ons beveiligingsbeleid bij.

Rechten van betrokkene

De persoon van wie wij persoonsgegevens verwerken (de betrokkene) heeft conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming diverse rechten. Kort verwoord gaat het om het volgende.

Informatie en inzage: u kunt bij ons om inzage vragen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en wij vertellen u graag over hoe en waarom wij de betreffende persoonsgegevens verwerken.

Rectificatie: mochten wij verkeerde gegevens van u hebben dan passen wij die op uw verzoek aan.

Vergetelheid: op uw verzoek om wissing van uw persoonsgegevens zijn wij verplicht deze persoonsgegevens te verwijderen. Het kan zijn dat wij voor bepaalde doeleinden verplicht zijn sommige persoonsgegevens te bewaren.

Beperking: heeft u het idee dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kunt u van ons verlangen de verwerking te laten beperken.

Bezwaar: u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Deze exacte inhoud van deze rechten en de eventuele beperkingen ervan, staan vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij houden ons aan hetgeen daar staat vermeld over deze rechten.

Naast bovengenoemde rechten kunt u uw toestemming intrekken voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van mailings, nieuwsbrieven, reviews en  klanttevredenheidsonderzoek. U kunt uw toestemming intrekken middels de afmeldlink onderin de betreffende e-mails. U kunt hiervoor ook een e-mail aan ons sturen: michelle@health-switch.nl

Facebook Pixel
Functie: analytische cookie die websitebezoek meet.

Wij gebruiken een Facebook Pixel om:

  • de effectiviteit van advertenties te meten (te analyseren hoeveel procent van de mensen die een advertentie ziet de website bezoekt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of een bestelling plaatst);
  • vergelijkbare doelgroepen te maken die lijken op websitebezoekers om zo nieuwe klanten te werven die baat kunnen hebben bij het aanbod op de website;

Op onderstaande pagina lees je hoe je kunt instellen hoe Facebook je gegevens gebruikt om je advertenties te tonen en hoe je je kunt afmelden voor de weergave van op online interesse gebaseerde advertenties van Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/. Het privacy beleid van Facebook vind je hier: https://www.facebook.com/about/privacy/

Klacht

Indien u meent dat uw privacyrechten worden geschonden, heeft u het recht om daar een klacht over in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Datalekken

Indien een inbreuk in verband met persoonsgegevens heeft plaatsgevonden melden we dat zonder onredelijke vertraging aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk in verband met persoonsgegevens een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoud voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen delen wij de betrokkene de inbreuk in verband met persoonsgegevens onverwijld mee.

Versie van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 november 2018.